Cele Stowarzyszenia Muzyczne Forum

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integracja muzyków poprzez organizowane spotkania ,zloty a także poprzez Forum Zespołów Muzycznych www.muzyczneforum.pl.
2. Wspieranie rozwoju inicjatyw muzycznych w tym także podnoszenia kwalifikacji muzycznych
i wokalnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży poprzez organizowane warsztaty muzyczne, wokalne, szkolenia, prezentacje sprzętu, warsztaty realizacji dźwięku czy warsztaty szkoleniowe wodzireja itp.
3. Rozwój aktywności muzycznej mieszkańców miejscowości gdzie organizowane będą szkolenia , warsztaty czy zloty.
4. Wspieranie działań, mających na celu zwiększenie atrakcyjności imprez muzycznych organizowanych przez inne podmioty czy władze miast
5. Wspieranie działalności kulturalnych od strony muzycznej i artystycznej.
6. Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi z innych portali muzycznych
7. Udział członków Stowarzyszenia w życiu społeczno-kulturowym celem propagowania celów statutowych Stowarzyszenia.
8. Organizowanie imprez muzycznych, koncertów w całej Polsce

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez


1. Prowadzenie witryny internetowej www.muzyczneforum.pl
2 .Prowadzenie witryny internetowej www.muzycznewarsztaty.pl
3.Organizację imprez, koncertów, zlotów, warsztatów muzycznych oraz innych imprez kulturalnych

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.


Zarząd

Andrzej Wnęk - prezes
Andrzej Rybarczyk - Wiceprezes
Marcin Baer - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Aleksander Żukowski
Andrzej Majewski
Tomasz Górski


Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1
1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Prawa o stowarzyszeniach
z 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
2. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Muzyczne Forum i mieści się w Kargowej

3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie posiada znak firmowy (logo).
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. Decyzję w powyższym przedmiocie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 2
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integracja muzyków poprzez organizowane spotkania ,zloty a także poprzez Forum Zespołów Muzycznych www.muzyczneforum.pl.
2. Wspieranie rozwoju inicjatyw muzycznych w tym także podnoszenia kwalifikacji muzycznych
i wokalnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży poprzez organizowane warsztaty muzyczne, wokalne, szkolenia, prezentacje sprzętu, warsztaty realizacji dźwięku czy warsztaty szkoleniowe wodzireja itp.
3. Rozwój aktywności muzycznej mieszkańców miejscowości gdzie organizowane będą szkolenia , warsztaty czy zloty.
4. Wspieranie działań, mających na celu zwiększenie atrakcyjności imprez muzycznych organizowanych przez inne podmioty czy władze miast
5. Wspieranie działalności kulturalnych od strony muzycznej i artystycznej.
6. Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi z innych portali muzycznych
7. Udział członków Stowarzyszenia w życiu społeczno-kulturowym celem propagowania celów statutowych Stowarzyszenia.
8. Organizowanie imprez muzycznych, koncertów w całej Polsce

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez
§ 3
1. Prowadzenie witryny internetowej www.muzyczneforum.pl
2 .Prowadzenie witryny internetowej www.muzycznewarsztaty.pl
3.Organizację imprez, koncertów, zlotów, warsztatów muzycznych oraz innych imprez kulturalnych

§ 4
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
Natomiast w ramach prowadzonej działalności statutowej mogą być powoływane i zatrudniane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w tym również członkowie Stowarzyszenia w oparciu
o powszechnie stosowane przepisy. Zasady zawierania umów z członkami władz reguluje § 19.Tryb zatrudniania członków Stowarzyszenia regulowany jest mocą uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 5
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych
§ 7
Członkami stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy popierają cele zawarte w statucie Stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską.

§ 8
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

§ 9
1. Zwyczajnym Członkom Stowarzyszenia przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach, wynikających z realizacji celów,
c) prawo korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d) prawo nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków określa uchwała Zarządu.

2. Zwyczajny członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
c) regularnie płacić składki członkowskie, zgodnie z ustaleniami władz Stowarzyszenia.


§ 10
1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, której godność tą nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2.Członkom honorowym przysługują następujące prawa
a)prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach, wynikających z realizacji celów,
b) prawo korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
c) prawo nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków określa uchwała Zarządu.


3. Członek honorowy zobowiązany jest przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia .

4. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest ważna legitymacja członkowska, wydana przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie z listy członków, na skutek rezygnacji ze statusu członka Stowarzyszenia lub poprzez wykluczenie z listy członków.
2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia (w tym również członków władz) dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Decyzję o wystąpieniu ze Stowarzyszenia składa się w formie pisemnego oświadczenia woli.
4. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na mocy:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
b) śmierci członka.
5. Wykluczenie członka Stowarzyszenia przez Zarząd może nastąpić w przypadku:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia przestępstwa, które prawomocnie orzeczone zostało przez sąd,
c) popełnienia czynu, który godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek za okres przekraczający 12 miesięcy.
e) Braku aktywności w pracach Stowarzyszenia, przez okres 12 miesięcy.
6. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w §11 pkt 5 członkowi przysługuje prawo złożenia wyjaśnienia na piśmie lub osobiście podczas obrad Zarządu.
7. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 5 członek może się odwołać w terminie do 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, nie później jednak jak w terminie jednego roku od powzięcia uchwały, do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.
8. Wykluczenia i odwołania członków władz dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia oraz ich kompetencje.

§ 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków lub delegatów,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

§ 13

Zebranie Członków Stowarzyszenia.
1. Wybór delegatów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz wybór i powoływanie władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym
.
2. Zasady wyboru delegatów każdorazowo ustala Zarząd Stowarzyszenia poprzez podjęcie uchwały.

§ 14
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.
2. Jeśli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy, co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin ma być podany
w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie, co najmniej 3 dni po pierwszym terminie.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz
z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 15
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się z udziałem minimum połowy
jego członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż pięćdziesięciu członków. W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów.

§ 16
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i mogą być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego ze swojej działalności w minionym roku,
b) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
c) uchwalenie programu lub programów działania Stowarzyszenia, program lub programy działania Stowarzyszenia powinny zawierać sposoby realizacji, zawartych w statucie celów Stowarzyszenia,
d) Odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i wybór nowych
e) ustalanie ram i sposobów udziału członków Stowarzyszenia w życiu społeczno-politycznym Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
f) uchwalanie Statutu lub jego zmian,
g) nadawanie i uchylanie honorowego członkostwa,
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) podejmowanie decyzji w kwestiach majątkowych Stowarzyszenia,
j) uchwalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
ustalenie wysokości składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia,
k) wybór członków stałego Prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
l) podejmowanie pozostałych uchwał, do których podjęcia zawarta jest delegacja w statucie Stowarzyszenia.

§ 17
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na podstawie:
a) uchwały Zarządu,
b) na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c) pisemnego wniosku, co najmniej połowy członków na ostatnim Walnym Zebraniu.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność
w drugim terminie.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
6. Od uchwały Walnego Zebrania Członków Prezesowi Stowarzyszenia lub w razie nieobecności Prezesa upoważnionemu przez niego członkowi Zarządu przysługuje prawo veta.
7. Veto może być odrzucone większością ž głosów Walnego Zebrania Członków.
8. Porządek Walnego Zebrania Członków określa Zarząd Stowarzyszenia.
9. Zebraniu przewodniczy członek stałego Prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
10. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania i zwołujące Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
11. Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż przed upływem 30 dni od podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
12. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia (delegatów) o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia.

Zarząd
§ 18
1. Wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia dokonano na zebraniu założycielskim Członków Stowarzyszenia poprzez głosowanie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika i wybierany jest na okres 10 lat
3. Funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Stowarzyszenia wyłaniają członkowie Zarządu w głosowaniu.
4. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
d) wykonywanie uchwalonego przez Zarząd i Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał,
e) dokonywanie skreśleń z listy członków Stowarzyszenia,
f) możliwość nadania tytułu honorowego Prezesa oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia, korzystają oni z uprawnień takich jak Honorowy Członek Stowarzyszenia,
g) podejmowanie pozostałych uchwał, do podjęcia, których znajdujemy delegację w statucie Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.

5. Do zakresu działania Zarządu należy także:
a) zwoływanie i określanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
b) ustalenie zasad opłacania składek członkowskich o wysokości zgodnej z uchwałą Walnego Zebrania,
c) ustalanie zasad opłacania i wysokości składek dla Zarządu, które nie mogą być mniejsze niż składki członkowskie,
d) powoływanie komisji i innych zespołów problemowych, do których mogą być powoływani eksperci w formie doradztwa dla Zarządu,
e) zatwierdzanie propozycji budżetowych na dany rok działania,
f) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia,
g) ustalanie formy zatrudniania członków Stowarzyszenia,
h) ustalanie planów swojej pracy,
i) podejmowanie pozostałych uchwał do podjęcia, których delegacja znajduje się w Statucie Stowarzyszenia. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
6. Zarząd dokonuje podziału zadań pomiędzy swoich członków.
7. Zarząd zbiera się na wniosek Prezesa Zarządu lub w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami.
8. W zebraniach Zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej i goście zaproszeni przez członków Zarządu.
9. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:
a) ustania członkostwa Stowarzyszenia,
b) rezygnacji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej złożonej na piśmie,
c) nie pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
10. Do zakresu działania Zarządu należy wydawanie wszystkich uchwał niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 19
1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy biura Zarządu.
2. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Zarządu Stowarzyszenia, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim jeden z dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał do podjęcia, których delegacja znajduje się w statucie Stowarzyszenia.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inni członkowie mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 10 lat

Sąd Koleżeński
§ 21

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wyłaniają ze swego grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
3. Do Kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: - rozstrzyganie sporów o charakterze etyczno-moralnym, - opiniowanie wniosków odwoławczych, - orzekanie w sprawach łamania przez członków Stowarzyszenia uchwał podejmowanych przez jego organy.
4.Głównym zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest nadzór nad wypełnianiem celów Stowarzyszenia w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki.
5. Sąd Koleżeński wybierany jest na okres 10 lat
ROZDZIAŁ VI
Zmiany w składzie Władz

§ 22
W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego) mogą one dokonać uzupełnienia składu w drodze uchwały władzy, której skład uległ zmniejszeniu. Uzupełnienie nie może przekraczać 1/2 składu.
W przypadku konieczności uzupełnienia składu Władz Stowarzyszenia (Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) o liczbę członków określonej władzy większą niż 1/2, skład tej Władzy w całości powinien być wybrany ponownie przez Walne Zgromadzenie. Zapis ten nie dotyczy stanowiska Prezesa. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie wybiera nowego Prezesa. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu jego funkcję pełni Wiceprezes przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, do czasu ponownego wyboru Prezesa przez Walne Zgromadzenie. Władze Stowarzyszenia, których skład powinien być ponownie wybrany przez Walne Zgromadzenie w trakcie ich kadencji pracują w składzie niepełnym do czasu ich ponownego wyboru przez Walne Zgromadzenie. W przypadku konieczności ponownego wyboru Władzy Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia, celem ponownego wyboru określonej Władzy. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do poinformowania Zarządu o konieczności ponownego wyboru tej Komisji w trakcie jej kadencji.


ROZDZIAŁ VIII
Majątek Stowarzyszenia.

§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy z działalności statutowej,
c) wpływy ze zbiórek publicznych na cele określone każdorazowo uchwałą Zarządu,
d) zapisy i darowizny,
e) dotacje państwowe,
f) inne dotacje.
3. Stowarzyszenie posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w, art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
4. Stowarzyszenie posiada Statut i inne akty wewnętrzne, w których zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub Pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
5. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd. Każdorazowe zbycie i nabycie składników majątkowych przekraczających wartość 1000000 EURO wymaga zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
6. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i dotacji musi odbywać się zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7. Do składania oświadczeń za Stowarzyszenie w sprawach finansowo-majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie, lub upoważniona pisemnie przez niego osoba.
8. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
9. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ VIII
Zmiany statutu i zasady rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 24
1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków (delegatów) Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, powziętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków (delegatów) Stowarzyszenia.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji, wyznacza likwidatora oraz decyduje o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.
4.Od uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prezesowi Stowarzyszenia lub w razie nieobecności Prezesa upoważnionemu przez niego członkowi Zarządu przysługuje prawo veta.
5. Veto może zostać uchylone poprzez ponowne podjęcie uchwały, o której mowa w pkt.4 większością 4/5 głosów.


Zapraszamy do działania razem z nami !!!